Styrelsen för Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr

Styrelsen 2018-2019
Leif Nystén, ordförande
Nike Lönnqvist
Anna Madsen
Markus Malmgren

Förvaltningsråd (avgångsår)
Åsa Gustavsson, ordförande (2021)
Hasse Lillkull, vice ordförande (2021)
Reidar Tollander (2021)
Nina Kronlund (2020)
Maria Ljung (2020)
Dan Lönnqvist (2020)
Annika Palm (2019)
Anna Schultz (2019)

Förvaltningsrådets medlemmar väljs för tre kalenderår i sänder. Av förvaltningsrådets ledamöter är årligen en tredjedel i tur att avgå. Det första förvaltningsrådets ledamöters mandatperioder avviker från ovanstående på så sätt att förvaltningsrådets första ledamöter på sitt första möte besluter om längden på envar ledamots första mandatperiod så att ovan stadgade avsikt att en tredjedel av ledamöterna årligen avgår uppfylls.

 

De fyra förbund som grundade stiftelsen är: 
Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF)
Finlands svenska manssångarförbund (FSM)
Finlands svenska kyrkosångsförbund (FSKSF)
Kyrkomusikerföreningen r.f. (tid. Finlands svenska kantor-organistförening) (KMF)

MWI:s målsättningar är:

  • att fungera som bildningsorgan för utbildande av dirigenter, sångare och instrumentalister i syfte att utveckla musiklivet i Svenskfinland;
  • att arrangera högklassiga musikkurser och annan pedagogisk orienterad verksamhet det finlandssvenska musiklivet till fromma;
  • att fungera som en länk mellan det finlandssvenska amatörmusikfältet och det finlandssvenska professionella musikutbildningsfältet i syfte att skapa en fruktbar dialog och ett erfarenhetsutbyte;
  • att stöda den grundläggande musikutbildningen på svenska i Finland inom skolor, andra stadiet, musikinstitut, församlingar och andra musikutbildningsinstitutioner.